Як правильно оформить реферат

Слово реферат в перекладі з латинської означає повідомляю . Ми вперше стикаємося з цією формою роботи ще в школі. І тому ще зі шкільної лави звикли до того, що реферат - це щось, слово в слово переписане їх підручника, наукової статті, а то й просто викачане з Інтернету і роздруковане прямо в первісному вигляді. Іноді ми навіть забуваємо змінити істинного ім'я автора реферату на титульному аркуші. І це гордо називається Реферати!

Так як же повинен виглядати реферат насправді? З яких обов'язкових частин він повинен складатися?

Розглянемо все по порядку:

 1. Титульний лист. На ньому вказуються тема реферату, ВАШІ ім'я та прізвище, а також клас і школа (або група і назва ВНЗ). Наприклад:
 2. Складний план (з усіма пунктами і підпунктами). План повинен збігатися з написаним в самому рефераті.
 3. Вступ. У ньому йдеться про те, чому ви вибрали саме цю тему, в чому її актуальність, а також про те, хто з відомих людей займався цим питанням. Наприклад, якщо ви присвятили реферат темі розведення хом'яків в невагомості, то ви повинні обгрунтувати актуальність вибору цієї теми і коротко послатися на праці дослідників, які до вас займалися дослідженням цієї проблеми.
 4. Основна частина включає не менше двох пунктів і декількох підпунктів і повинна розкривати тему реферату. Тобто в нашому прикладі потрібно розповісти про технології розведення хом'яків в невагомості і про основні складнощі, пов'язаних з цим процесом.

При цьому не потрібно відволікатися на інші теми, розповідаючи в деталях історію підкорення космосу або описуючи різні види хом'яків.
 • Висновки. У цій частині реферату ви повинні підвести підсумок всього того, що написано у вступі та основної частини. Зверніть увагу на те, що в студентському рефераті висновком необхідно закінчувати кожен розділ реферату.
 • Список використаної літератури. Тут зазвичай даються посилання на видання, які ви читали при підготовці до написання реферату. Бажано, щоб у тексті реферату були дані посилання на джерела. Більш докладно про те, як оформити список літератури. читайте у відповідній статті .
 • Написати реферат - це ще півсправи, з ним ще необхідно виступити. Якщо реферат досить об'ємний, краще не читати його від корки до корки прямо з аркуша, а зробити вичавлювання з тексту тривалістю на 5-7 хвилин, включивши в неї найважливіші моменти з усіх частин реферату. Цим ви не тільки виявите повагу до викладача і іншим слухачам, але й не потрапите в ситуацію, коли викладач перерве вас на середині, не дослухавши ваш виступ до кінця.

  Під час виступу говорите впевнено, не мимрите, що не спотикається , чітко і з виразом вимовляєте слова. Тоді вам буде забезпечена висока оцінка не тільки за підготовлений реферат, а й за цікавий виступ.

  Как правильно оформлять реферат образец

  Процесс получения школьного и студенческого образования не мыслим без самостоятельной исследовательской работы. Такого рода деятельность является формой обратной связи между учеником и преподавателем, и позволяет последнему оценить степень усвояемости материала и общую успеваемость.

  Наиболее простым форматом подобного вида работ является реферат. Его особенность состоит в сравнительно небольшом объеме и в отсутствии практической части, характерной, например, для курсового проекта.

  Преимущественная задача реферативного контроля – привить студенту навыки самостоятельной работы с источниками информации, а также структуризации и оформления материала.

  Нормативы

  Реферат, как и любая научно-исследовательская работа, требует соответствия стандартам оформления, предусмотренным ГОСТом и нормативами самого учебного заведения. При этом требования последнего являются преимущественными перед общегосударственными стандартами. Это значит, что нет единственно правильного ответа на вопрос, как правильно оформить реферат. В каждом отдельном случае конкретные указания нужно искать либо в рекомендациях методического кабинета, либо спрашивать их напрямую у научного руководителя. В том случае, если оба варианта ни к чему не привели, либо исполнителю оставлена определенная свобода в оформлении работы, то можно воспользоваться общими образцами, данными ниже.

  Требования к тексту

  Время, когда рефераты писались от руки, осталось в прошлом. Сегодня обязательное требование к письменной работе – машинописный текст, набранный на компьютере. Как правило, для текстового редактора Microsoft Word установлены следующие стандарты:

  -Шрифт Times New Roman;

  -Полуторный межстрочный интервал.

  Отдельно нужно сказать о полях, которые также являются важным моментом оформления научной работы. Верхнее поле может колебаться от 10 до 30 мм. Нижнее – от 20 до 30 мм. Левое, как правило, составляет 20 мм. иногда 25 мм. А правое, чаще всего, не выходит за границы 15 мм.

  Еще один немаловажный момент, на котором многие допускают ошибки – нумерация работы. Нумерация реферата, согласно общепринятым нормам, сквозная. То есть пересчету подлежат все без исключения страницы работы. Другое дело, что не на всех номер может быть графически обозначен. Например, никогда цифра номера не ставится на титульном листе и странице с содержанием. Поэтому первая графически обозначаемая страница, это страница с введением. Соответственно, ей присваивается номер 3 . Вдобавок к этому, маленький, но очень важный нюанс – нумерация страниц всегда осуществляется только арабскими цифрами.

  Титульный лист

  Особое внимание при оформлении реферата, как и любой другой научной работы, должно уделяться титульному листу. Титульник отражает характер и качество проведенного исследования. Его задача – презентовать работу читателю. Поэтому он содержит сведения о теме, учебном заведении и ФИО автора плюс ряд другой второстепенной информации.

  Шапка титульного листа располагается в самом верху страницы по центру строки. Прописными буквами в ней указывается полное наименование учебного заведения. Затем следует отступление в одну строку и обычным текстом, также по центру, указывается название факультета и кафедры. В целом, выглядит это так:

  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  МОРШАНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВННЫЙ ИНСТИТУТ

  Далее, в центре страницы прописывается прописными буквами слово РЕФЕРАТ , а под ним указывается дисциплина, в рамках которой выполняется работа и сама тема исследования.

  Еще несколькими строками ниже располагаются данные об исполнителе работы и его научном руководителе. Этот блок выравнивается по правому краю. А в самом низу страницы, по центру строки, следует указать город и год, когда работа была представлена к защите.

  Содержание

  В соответствии со структурой реферата, вслед за титульным листом следует страница с содержанием. Этот раздел включает в себя полное наименование всех глав, пунктов, подпунктов, списка источников и приложений реферата вместе с их нумерацией. Разумеется, само содержание и титульник в списке содержания не указываются.

  Заголовок содержания набирается прописными буквами и располагается по центру строки. Сам список содержания выравнивается по левому краю.

  1. Сопутствующие животноводству биохимические процессы 4

  2. Взаимодействие природной среды и продуктов биохимических 7

  3. Методы нейтрализации экологического ущерба, 11

  вызванного биохимическими процессами

  Приложение А 18

  Приложение Б 19

  Основная часть

  Текстовая часть работы открывается введением, за которым, согласно устоявшейся практике, следует не менее трех глав. Завершает текст исследования заключение. Все эти структурные элементы подчинены общим правилам оформления. Каждый новый раздел начинается с новой страницы. Заголовки прописываются по центру строки прописными буквами. Допускается выделять заголовки жирным.

  Литература

  Список литературы оформляется в соответствии со стандартными требованиями к оформлению источников. Состоять он должен минимум из пяти пунктов.

  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Харламов Д. З. Технологическое обеспечение животноводческой промышленности. - М. Зоотех, 1997. – 131 с.
  2. Петухов И. Р. Ливеренко В. В. Биохимия, экология и фермерское хозяйство. - М. Лагуна, 2012. – 254 с.
  3. Крюков М. П. Эрозия почв и сельское хозяйство. - СПб. Кедр, 2011. – 179 с.
  4. Чернышевич В. А. Очерки животноводства. – Минск. ЛЛК, 2002. – 326 с.
  5. Нередько Ю. В. Химические основы пищевой промышленности. – М. Лагуна, 2009. – 271 с.


  Загрузка.

  Реферат - невеликий доповідь, що відображає і узагальнюючий різні погляди авторів на задану тематику. Його мета - продемонструвати знання учня з даного питання, навички аналізу та інтегрування добутої інформації. Так само вітаються розгорнута аргументація, точність, лаконічність і ясність викладу. Краще використовувати кілька різних джерел для самостійного збору і вивчення даних, але не менше чотирьох. Крім особливостей змістовної сторони роботи, є деякі вимоги до її оформлення.

  Оформлення реферату, як і всякого документа, підпорядковане ГОСТу.Об'ем письмової роботи може бути від 5 до 40 сторінок, але в середньому 10 - 25 сторінок. При використанні Word, вибирайте лист А4, розмір полів: 30 мм лівий край, 10 мм правий, 20 мм верхній і нижній.

  Шрифт - Times New Roman, 12-14 пунктів, 16 - для заголовків, полуторний міжрядковий інтервал.

  Одностороння печать.Отступи від заголовків і параграфів в середньому мають бути три інтервала.Все глави і основні розділи починаються з нової страніци.Нумерація наскрізна або посторінкова, титульний аркуш вважається, але не нумерується.

  Рекомендується дотримуватися стандартної структури реферату.

  Титульний ліст.Вверху сторінки розміщується повна назва навчального заведенія.В центрі пишеться його тема без лапок, потім вид роботи («Реферат») і за яким предмету.Ніже із зсувом вправо - дані учня (ПІБ, клас), після - дані керівника, консультанта (ПІБ, посада). У самому низу вказується місто і під ним рік, без букви «р».

  Зміст. Тут вказуються всі розділи та підрозділи і номери відповідних сторінок.

  Введення зазвичай займає не більше двох сторінок, і відображає мету роботи та актуальність освещаемого питання.

  Основна частина становить 12-15 сторінок, на розсуд автора. І містить об'ємні викладки по зібраному в рамках даного питання матеріалу, його узагальнення, особисті міркування автора і попередні висновки.

  Заголовки глав і параграфів нумеруються, але слова «глава» і «параграф не пішутся.Еслі мають місце таблиці, вони нумеруються і розташовуються в тексті послідовно. Праворуч зверху пишеться «Таблиця» і номер, назва розміщується під табліцей.То ж до схем і малюнків.

  Графічний матеріал краще подати окремим додатком після списку літератури.Ссилкі на роботи різних авторів пріветствуются.Сноскі можуть бути посторінкові або кінцеві, але все одного виду.

  Висновок повинен бути лаконічним (1-2 сторінки), логічно випливають із вищевикладених доводів і міркувань, і містити фінальні висновки та концепції.

  Список літератури. Джерела вказують в порядку їх значущості і авторитетності. Бажано, щоб це були сучасні праці, рідше - стародавні, що не втратили своєї значущості.

  Однак важливо не тільки правильно оформити реферат, а й гідно його представити слухачам. Детально продумайте свій виступ, передбачаючи можливі запитання і відповіді на них. Говоріть впевнено і докладно. При необхідності, будьте готові викласти весь матеріал за 3-5 хвилин, не загубивши основних моментів.

  Источники: http://olympica.com.ua/9913-yak-pravilno-oformiti-referat.html, http://prostudenta.ru/post-298.html, http://tips-ua.com/10558-yak-oformiti-pravilno-referat.html

  Комментариев пока нет!

  Ваше имя *
  Ваш Email *

  Сумма цифр внизу: код подтверждения